preloader

Tingimused

Viimati värskendatud: 03. juunil 2021

Enne meie teenuse kasutamist lugege need tingimused hoolikalt läbi.

Tõlgendamine ja määratlused

Tõlgendamine

Sõnadel, mille algustäht on suurtäht, on tähendus, mis on määratletud järgmistel tingimustel. Järgmistel definitsioonidel on sama tähendus olenemata sellest, kas need esinevad ainsuses või mitmuses.

Definitsioonid

Nende tingimuste tähenduses:

 • Sidusettevõte – üksus, mis kontrollib, mida kontrollib osapool või mis on osapoolega ühise kontrolli all, kus “kontroll” tähendab omandit 50% või enama aktsiate, osaluse või muude väärtpaberite üle, millel on õigus hääletada juhtide valimisel või muu korraldusasutus.
 • Riik viitab: Eestile
 • Ettevõte (käesolevas Lepingus viidatud kui “Ettevõte”, “Meie”, “Meie” või “Meie”) tähistab Leadplay OÜ-d, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 2, 10111.
 • Sisu viitab sisule, nagu tekst, pildid või muu teave, mida saate postitada, üles laadida, sellele linkida või muul viisil kättesaadavaks teha, olenemata selle sisu vormist.
 • Seade tähendab mis tahes seadet, millel on juurdepääs teenusele, näiteks arvuti, mobiiltelefon või digitaalne tahvelarvuti.
 • Kampaaniad viitavad võistlustele, loteriitele või muudele teenuse kaudu pakutavatele soodustustele.
 • Teenus viitab veebisaidile.
 • Tingimused (nimetatakse ka “Tingimusteks”) tähendavad neid tingimusi, mis moodustavad kogu teie ja ettevõtte vahelise lepingu teenuse kasutamise kohta.
 • Kolmanda osapoole sotsiaalmeediateenus tähendab mis tahes teenuseid või sisu (sh andmed, teave, tooted või teenused), mida pakub kolmas osapool, mida teenus võib kuvada, kaasata või kättesaadavaks teha.
 • Veebisait viitab saidile Leadplay.ee, millele pääseb juurde https://leadplay.ee
 • Peate silmas isikut, kes pääseb juurde teenusele või kasutab seda, või ettevõtet või muud juriidilist isikut, kelle nimel selline isik Teenusele juurde pääseb või seda kasutab.

Tunnustus

Need on selle teenuse kasutamist reguleerivad nõuded ja tingimused ning teie ja ettevõtte vahel kehtiv leping. Need Tingimused sätestavad kõigi kasutajate õigused ja kohustused seoses teenuse kasutamisega.

Teie juurdepääs teenusele ja selle kasutamine sõltub sellest, kas nõustute nende tingimustega ja järgite neid. Need nõuded ja tingimused kehtivad kõigile külastajatele, kasutajatele ja teistele, kes teenust kasutavad või kasutavad.

Teenusele ligi pääsedes või seda kasutades nõustute järgima neid tingimusi. Kui te ei nõustu nende tingimuste mõne osaga, ei saa te teenust juurde pääseda.

Kinnitate, et olete üle 18-aastane. Ettevõte ei luba alla 18-aastastel teenust kasutada.

Teie juurdepääs teenusele ja selle kasutamine sõltub ka sellest, kas nõustute ettevõtte privaatsuspoliitikaga ja järgite neid. Meie privaatsuspoliitika kirjeldab meie eeskirju ja protseduure teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise kohta, kui kasutate rakendust või veebisaiti, ning räägib teile teie privaatsusõigustest ja sellest, kuidas seadus teid kaitseb. Enne meie teenuse kasutamist lugege hoolikalt läbi meie privaatsuspoliitika.

Kampaaniad

Kõiki teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud pakkumisi võivad reguleerida nendest tingimustest eraldiseisvad reeglid.

Kui osalete kampaaniates, vaadake üle kehtivad reeglid ja meie privaatsuspoliitika. Kui Kampaania reeglid on vastuolus nende tingimustega, kehtivad Kampaania reeglid.

Sisu

Teie õigus sisu postitada

Meie teenus võimaldab teil sisu postitada. Vastutate teenusesse postitatava sisu eest, sealhulgas selle seaduslikkuse, usaldusväärsuse ja asjakohasuse eest.

Postitades teenusesse sisu, annate meile õiguse ja litsentsi sellist sisu teenuses ja selle kaudu kasutada, muuta, avalikult esitada, avalikult kuvada, reprodutseerida ja levitada. Teile jäävad kõik oma õigused mis tahes sisule, mille esitate, postitate või kuvate teenuses või selle kaudu, ja vastutate nende õiguste kaitsmise eest. Nõustute, et see litsents sisaldab meie õigust teha teie sisu kättesaadavaks teistele teenuse kasutajatele, kes võivad samuti teie sisu nende tingimuste alusel kasutada.

Kinnitate ja garanteerite, et: (i) sisu kuulub teile (teile kuulub see) või teil on õigus seda kasutada ja anda meile nendes tingimustes sätestatud õigused ja litsents ning (ii) teie sisu postitatakse Teenuse kaudu ei riku ühegi isiku privaatsusõigusi, avalikustamisõigusi, autoriõigusi, lepinguõigusi ega muid õigusi.

Sisupiirangud

Ettevõte ei vastuta Teenuse kasutajate sisu eest. Mõistate ja nõustute selgesõnaliselt, et vastutate ainuisikuliselt sisu ja kogu teie kontol toimuva tegevuse eest, olenemata sellest, kas olete seda teinud teie või mõni teie kontot kasutav kolmas isik.

Te ei tohi edastada sisu, mis on ebaseaduslik, solvav, häiriv, vastikust tekitav, ähvardav, laimav, laimav, nilbe või muul viisil taunitav. Sellise ebasoodsa sisu näited hõlmavad, kuid mitte ainult, järgmist:

 • Ebaseaduslik või ebaseadusliku tegevuse edendamine.
 • Laimav, diskrimineeriv või alatu sisu, sealhulgas viited või kommentaarid religiooni, rassi, seksuaalse sättumuse, soo, rahvusliku/etnilise päritolu või muude sihtrühmade kohta.
 • Rämpspost, masin või juhuslikult loodud reklaam on volitamata või pealesunnitud reklaam, kettkirjad, mis tahes muud volitamata reklaamid või mis tahes loterii või hasartmängud.
 • Mis tahes viiruste, usside, pahavara, trooja hobuste või muu sisu sisaldamine või installimine, mis on loodud või ette nähtud mis tahes tarkvara, riistvara või telekommunikatsiooniseadmete häirimiseks, kahjustamiseks või selle toimimise piiramiseks või mis tahes andmete kahjustamiseks või neile volitamata juurdepääsu saamiseks või neile volitamata juurdepääsu saamiseks. muu teave kolmanda isiku kohta.
 • Mis tahes osapoole omandiõiguse, sealhulgas patendi, kaubamärgi, ärisaladuse, autoriõiguse, avalikustamisõiguse või muude õiguste rikkumine.
 • Mis tahes isiku või üksuse, sealhulgas ettevõtte ja selle töötajate või esindajate esinemine.
 • Mis tahes kolmanda isiku privaatsuse rikkumine.
 • Vale teave ja funktsioonid.

Ettevõte jätab endale õiguse, kuid mitte kohustuse, otsustada oma äranägemise järgi, kas mis tahes sisu on sobiv ja käesolevatele tingimustele vastav või mitte, sellest sisust keelduda või see eemaldada. Ettevõte jätab endale ka õiguse vormindada ja redigeerida ning muuta mis tahes sisu. Ettevõte võib ka Teenuse kasutamist piirata või tühistada, kui postitate sellise taunitava sisu.
Kuna ettevõte ei saa kontrollida kogu kasutajate ja/või kolmandate isikute poolt teenusesse postitatud sisu, nõustute teenust kasutama omal vastutusel. Mõistate, et teenust kasutades võite kokku puutuda sisuga, mis võib teie arvates olla solvav, sündsusetu, ebakorrektne või taunitav, ning nõustute, et ettevõte ei vastuta mitte mingil juhul sisu eest, sealhulgas vigade või väljajätmiste eest. mis tahes sisus või mis tahes kaotuses või kahjus, mis on tekkinud mis tahes sisu kasutamise tõttu.

Sisu varukoopiad

Kuigi sisu varundatakse regulaarselt, ei garanteeri Ettevõte andmete kadumise või riknemise puudumist.

Rikutud või kehtetud varunduspunktid võivad (piiramata) olla põhjustatud sisust, mis on rikutud enne varundamist või mis muutub varundamise ajal.

Ettevõte pakub tuge ja püüab tõrkeotsingut teha kõigist teadaolevatest või avastatud probleemidest, mis võivad mõjutada sisu varukoopiaid. Kuid te tunnistate, et Ettevõte ei vastuta sisu terviklikkuse või sisu kasutatavasse olekusse taastamise ebaõnnestumise eest.

Nõustute säilitama mis tahes sisu täielikku ja täpset koopiat teenusest sõltumatus kohas.

Autoriõiguspoliitika

Intellektuaalomandi rikkumine

Austame teiste intellektuaalomandi õigusi. Meie poliitika järgi on vastata kõikidele väidetele, et teenusesse postitatud sisu rikub mis tahes isiku autoriõigusi või muud intellektuaalomandi rikkumist.

Kui olete autoriõiguse omanik või volitatud selle nimel ja arvate, et autoriõigusega kaitstud teost on kopeeritud viisil, mis kujutab endast teenuse kaudu toimuvat autoriõiguste rikkumist, peate esitama oma teate kirjalikult meie tähelepanu. autoriõiguse esindaja e-posti aadressil [email protected] ja lisage oma teatesse väidetava rikkumise üksikasjalik kirjeldus.

Teid võidakse võtta vastutusele kahjude eest (sealhulgas kulud ja advokaaditasud), kui esitate valeandmeid, et mis tahes sisu rikub teie autoriõigusi.

DMCA teatis ja DMCA menetlus autoriõiguste rikkumise nõuete jaoks

You may submit a notification pursuant to the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) by providing our Copyright Agent with the following information in writing (see 17 U.SVõite esitada teatise DMCA (Digital Millennium Copyright Act – DMCA) kohaselt, esitades meie autoriõiguse agendile kirjalikult järgmise teabe (lisateabe saamiseks vt 17 U.S.C 512(c)(3):

 • Autoriõiguse omaniku nimel tegutsema volitatud isiku elektrooniline või füüsiline allkiri.
 • Selle autoriõigustega kaitstud teose kirjeldus, mille õigusi on teie väitel rikutud, sealhulgas selle asukoha URL (st veebilehe aadress), kus autoriõigusega kaitstud teos eksisteerib, või autoriõigusega kaitstud teose koopia.
 • Teenuse URL-i või muu konkreetse asukoha identifitseerimine, kus asub teie väitel õigusi rikkuv materjal.
 • Teie aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.
 • Teie kinnitus selle kohta, et usute heauskselt, et vaidlusalune kasutamine ei ole autoriõiguse omaniku, tema esindaja ega seaduse poolt volitatud.
 • Teie avaldus, mis on tehtud karistuse eest valevande andmise eest, et teie teatises olev ülaltoodud teave on täpne ja olete autoriõiguse omanik või volitatud tegutsema autoriõiguse omaniku nimel.

Meie autoriõiguste agendiga saate ühendust võtta e-posti aadressil [email protected].
Pärast teatise saamist võtab Ettevõte oma äranägemise järgi kõik meetmed, mida ta vajalikuks peab, sealhulgas eemaldab vaidlustatud sisu teenusest.

Intellektuaalne omand

Teenus ja selle algne sisu (välja arvatud teie või teiste kasutajate pakutav sisu), funktsioonid ja funktsionaalsus on ja jäävad ettevõtte ja selle litsentsiandjate ainuomandiks.

Teenus on kaitstud nii riigi kui ka välisriikide autoriõiguse, kaubamärgi ja muude seadustega.

Meie kaubamärke ja kaubanduslikku riietust ei tohi kasutada ühegi toote või teenusega seoses ilma ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie teenus võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele või teenustele, mida ettevõte ei oma ega kontrolli.

Ettevõte ei kontrolli ega võta endale vastutust mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitide või teenuste sisu, privaatsuspoliitika ega tavade üle. Lisaks tunnistate ja nõustute, et Ettevõte ei vastuta ega vastuta otseselt ega kaudselt kahjude või kaotuste eest, mis on põhjustatud või väidetavalt on põhjustatud sellise saadaoleva sisu, kaupade või teenuste kasutamisest või neile tuginemisest või sellega seoses. sellistel veebisaitidel või teenustes või nende kaudu.

Soovitame teil tungivalt lugeda kõigi külastatavate kolmandate osapoolte veebisaitide või teenuste tingimusi ja privaatsuspoliitikat.

Lõpetamine

Võime lõpetada või peatada teie juurdepääsu viivitamata, ilma eelneva etteteatamise või vastutuseta, mis tahes põhjusel, sealhulgas ilma piiranguteta, kui rikute käesolevaid nõudeid ja tingimusi.

Lõpetamisel lõpeb teie õigus Teenust koheselt kasutada.

Vastutuse piirang

Hoolimata võimalikest kahjudest, mida te võite kanda, on ettevõtte ja mis tahes selle tarnijate kogu vastutus käesolevate tingimuste mis tahes sätte alusel ja teie ainuõiguslik õiguskaitsevahend kõige eelmainitu eest piiratud summaga, mille olete teenuse kaudu tegelikult maksnud või 100 EUR. kui te pole teenuse kaudu midagi ostnud.

Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ei vastuta Ettevõte ega selle tarnijad mitte mingil juhul eriliste, juhuslike, kaudsete või kaudsete kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud kasumi, andmete kadumise, või muu teave, mis on seotud äritegevuse katkestamise, isikukahju, privaatsuse kaotamisega, mis tuleneb teenuse kasutamisest või suutmatusest kasutada teenuse, kolmanda osapoole tarkvara ja/või teenusega koos kasutatava kolmanda osapoole riistvaraga, või muul viisil seoses käesolevate tingimuste mis tahes sättega), isegi kui ettevõtet või mis tahes tarnijat on teavitatud selliste kahjude tekkimise võimalusest ja isegi kui abinõu ei täida oma põhieesmärki.

Mõned osariigid ei luba kaudsete garantiide välistamist ega vastutuse piiramist juhuslike või kaudsete kahjude eest, mis tähendab, et mõni ülaltoodud piirangutest ei pruugi kehtida. Nendes osariikides on kummagi poole vastutus piiratud seadusega lubatud suurimal määral.

“NAGU ON” ja “NAGU SAADAVAL” lahtiütlemine

Teenust osutatakse teile “NAGU ON” ja “NAGU SAADAVAL” ning kõigi vigade ja puudustega ilma igasuguse garantiita. Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses loobub Ettevõte enda nimel ja oma sidusettevõtete ning oma ja nende vastavate litsentsiandjate ja teenusepakkujate nimel sõnaselgelt kõikidest otsestest, kaudsetest, seadusjärgsetest või muudest garantiidest seoses teenus, sealhulgas kõik kaudsed garantiid turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse, omandiõiguse ja mitterikkumise kohta ning garantiid, mis võivad tuleneda tehingust, toimimisest, kasutamisest või kaubandustavast. Ettevõte ei anna eelnevat piiramata garantiid ega kohustusi ega kinnita, et teenus vastab teie nõuetele, saavutab soovitud tulemused, ühildub või töötab mis tahes muu tarkvara, rakenduste, süsteemide või teenustega, töötab. ilma katkestusteta, vastama mis tahes jõudlus- või töökindlusstandarditele või olema veatu või et mis tahes vigu või defekte saab või parandatakse.

Ilma eelnevat piiramata ei anna ei ettevõte ega ükski ettevõtte teenusepakkuja mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi ega garantiisid: (i) teenuse või teabe, sisu ja materjalide või toodete toimimise või kättesaadavuse kohta. kaasatud; (ii) teenus on katkematu või veatu; (iii) teenuse kaudu pakutava teabe või sisu täpsuse, usaldusväärsuse või ajakohasuse kohta; või (iv) teenus, selle serverid, ettevõttelt või tema nimel saadetud sisu või e-kirjad on vabad viirustest, skriptidest, trooja hobustest, ussidest, pahavarast, ajapommidest või muudest kahjulikest komponentidest.

Mõned jurisdiktsioonid ei luba teatud tüüpi garantiisid ega tarbija seadusjärgsete õiguste piiranguid välistada, mistõttu mõned või kõik ülaltoodud välistused ja piirangud ei pruugi teie suhtes kehtida. Kuid sellisel juhul kohaldatakse käesolevas paragrahvis sätestatud välistusi ja piiranguid kohaldatava õiguse alusel jõustatavas ulatuses.

Kehtiv seadus

Käesolevaid tingimusi ja teie teenuse kasutamist reguleerivad riigi seadused, välja arvatud selle kollisiooninormid. Teie rakenduse kasutamisele võivad kehtida ka muud kohalikud, osariigi, riiklikud või rahvusvahelised seadused.

Vaidluste lahendamine

Kui teil on teenusega seotud muresid või vaidlusi, nõustute esmalt proovima vaidlust mitteametlikult lahendada, võttes ühendust Ettevõttega.

Euroopa Liidu (EL) kasutajatele

Kui olete Euroopa Liidu tarbija, saate kasu selle riigi seaduste kohustuslikest sätetest, kus te elate.

Ameerika Ühendriikide seaduste järgimine

Kinnitate ja garanteerite, et (i) te ei asu riigis, mille suhtes kehtib Ameerika Ühendriikide valitsuse embargo või mille Ameerika Ühendriikide valitsus on nimetanud “terroriste toetavaks” riigiks, ja (ii) te ei ole loetletud mis tahes Ameerika Ühendriikide valitsuse keelatud või piiratud osapoolte nimekirjas.

Eraldatavus ja loobumine

Eraldatavus

Kui mõni nende tingimuste säte loetakse jõustamatuks või kehtetuks, muudetakse ja tõlgendatakse seda sätet nii, et see saavutaks selle sätte eesmärgid võimalikult suures ulatuses vastavalt kohaldatavale õigusele ning ülejäänud sätted jäävad täies jõus ja kehtivuses edasi.

Loobumine

Välja arvatud siin sätestatud juhtudel, ei mõjuta käesolevate tingimuste kohase õiguse teostamata jätmine või kohustuse täitmise nõudmine poole võimet kasutada seda õigust ega nõuda sellist täitmist mis tahes ajal pärast seda, samuti ei saa rikkumisest loobumine olla loobumine. mis tahes hilisemast rikkumisest.

Tõlgete tõlge

Need nõuded ja tingimused võivad olla tõlgitud, kui oleme need teile oma teenuses kättesaadavaks teinud.
Nõustute, et vaidluse korral on ülimuslik ingliskeelne originaaltekst.

Nende tingimuste muudatused

Jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal oma äranägemisel muuta või asendada. Kui muudatus on oluline, teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada sellest vähemalt 30 päeva enne uute tingimuste jõustumist. See, mis kujutab endast olulist muudatust, määratakse meie äranägemisel.

Jätkates meie teenusele juurdepääsu või selle kasutamist pärast nende muudatuste jõustumist, nõustute järgima muudetud tingimusi. Kui te ei nõustu uute tingimustega täielikult või osaliselt, lõpetage veebisaidi ja teenuse kasutamine.

Võta meiega ühendust

Kui teil on nende tingimuste kohta küsimusi, võite meiega ühendust võtta: